POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Odczyt danych

Na wstępie należy zaznaczyć, że PHP dysponuje wieloma funckcjami służącymi do odczytu plików w różny sposób, my poznamy kilka z nich.

Podczas tych zajęć posłużymy się plikami utworzonymi podczas ostatnich zajęć w ćwiczeniach 4_1_0_1 (plik dane_osobowe.txt) oraz 4_1_0_2 (plik pass.txt).

Ćwiczenie 4_2_0_1. Odczytywanie całego pliku za pomocą funkcji fread()

Zadanie polega na odczytaniu pliku dane_osobowe.txt. Plik należy umieścić w tym samym katalogu co plik ze skryptem PHP:

<body>
 <?php
  if (!file_exists('dane_osobowe.txt')) 
  {
   echo 'Nie znaleziono pliku!';
   exit;
  }
  @$plik=fopen('dane_osobowe.txt','r'); 
  if (!$plik) 
  {
   echo 'Błąd podczas otwierania pliku!';
   exit;
  }
  if (!flock($plik, LOCK_SH)) 
  {
   fclose($plik);
   echo 'Błąd podczas blokowania pliku!';
   exit;
  }
  
  $tekst=fread($plik, filesize('dane_osobowe.txt'));
  flock($plik, LOCK_UN);
  fclose($plik);
  echo $tekst;
 ?> 
</body>
 • Funkcja file_exists() sprawdza, czy dany plik istnieje i zwraca odpowiednio true lub false.
 • Otwarcie pliku do odczytu następuje z parametrem r.
 • Blokowanie pliku do odczytu z parematrem LOCK_SH
 • Odczytujemy plik za pomocą funkcji fread(), w której drugi parametr określa liczbę bajtów, która zostanie odczytania. W naszym przykładzie, zastosowaliśmy funkcję filesize() sprawdzającą rozmiar pliku w bajtach, tak więc zastosowanie tej funkcji jako argument funkcji fread(), powoduje odczyt całego pliku.

Ćwiczenie 4_2_0_2. Odczytywanie zadanej długości za pomocą funkcji fread()

Zadanie polega na odczytaniu 3 bajtów pliku dane_osobowe.txt. Plik należy umieścić w tym samym katalogu co plik ze skryptem PHP. Nie pokazuję kodu, różni się on od kodu poprzedniego ćwiczenia, tylko liczbą 3 wpisaną w miejsce funkcji filesize().

Ponieważ jeden bajt odpowiada jednemu znakowi, więc zostały wyświetlone 3 pierwsze znaki tekstu.

Ćwiczenie 4_2_0_3. Odczyt całego pliku z wynikiem w postaci tablicy, za pomocą funkcji file()

Funkcja ta jest bardzo prosta w zastosowaniu i bardzo użyteczna. Sama otwiera plik, odczytuje jego zawartość i zamyka po zakończeniu odczytu. Również wynik który jest tablicą wierszy, jest bardzo wygodny do dalszego przetwarzania. Zadanie polega na odczytaniu pliku dane_osobowe.txt.

<?php
 if (!file_exists('dane_osobowe.txt')) 
 {
  echo 'Nie znaleziono pliku!';
  exit;
 }
 $tablica_wierszy=file('dane_osobowe.txt');
 if (count($tablica_wierszy)===0)
 {
  echo 'Plik jest pusty!';
  exit;
 }
 foreach($tablica_wierszy as $wiersz)
 echo $wiersz.'<br />';
?>

Nasz tekst składa się tylko z jednego wiersza, więc funkcja file() zwróciła tablicę jednoelementową.

Ćwiczenie 4_2_0_4. Odczyt pliku znak po znaku, za pomocą funkcji fgetc()

Odczytamy nasz plik dane_osobowe.txt. Aby przekonać się, że dczyt następował znak po znaku, kolejne znaki oddzielimy przecinkami.

<?php
 if (!file_exists('dane_osobowe.txt')) 
 {
  echo 'Nie znaleziono pliku!';
  exit;
 }
 @$plik=fopen('dane_osobowe.txt','r'); 
 if (!$plik) 
 {
  echo 'Błąd podczas otwierania pliku!';
  exit;
 }
 
 while (!feof($plik))
 {
  $znak=fgetc($plik);
  echo $znak.',';
 }

 flock($plik, LOCK_UN);
 fclose($plik);
?>

Zawsze odczyt pliku odbywa się sekwencyjnie - element po elemencie. Podczas tej operacji tzw. wskaźnik pliku przesuwa się od pierwszego elementu do ostatniego. Funkcja feof($plik) sprawdza czy wskaźnik znajduje się na końcu pliku (end of file).

Ćwiczenie 4_2_0_5. Logowanie na stronie

Wykorzytamy plik pass.txt, który musimy unieścić w katalogu tego ćwiczenia. W tym przykładzie login to admin, natomiast hasło to admin123. Użytkownik wypełnia formularz logowania, skrypt daje odpowiedź. Formularz znajduje się w pliku formularz.php. Dla przejrzystości kodu, należy utworzyć plik funkcje.php, w którym zdefiniujemy własne funkcje.

Plik funkcje.php

<?php
 function haslo_czytaj(&$z_pliku)
 {
  @$plik=fopen('pass.txt','r');
  if (!$plik) return false;
  if (!flock($plik, LOCK_EX))
  {
   fclose($plik);
   return false;
  }
  $z_pliku=fread($plik,filesize('pass.txt'));
  flock($plik, LOCK_UN);
  return fclose($plik);
 }
 
 function haslo_ok($tekst, $tekst_zakodowany)
 {
  return md5($tekst)===$tekst_zakodowany;
 }
?>

Plik formularz.php

<body>
 <form action="formularz.php" method="post">
  Login<input type="text" name="login" />
  Hasło<input type="password" name="haslo" />
  <input type="submit" name="logowanie" value="Zaloguj" />
 </form>
 <br />
 <?php
  include('funkcje.php');
  if (!isset($_POST['logowanie'])) exit;
 
  $login=$_POST['login'];
  $haslo=$_POST['haslo'];

  if (!haslo_czytaj($z_pliku))
  {
   echo 'Powtórz operację!';
   exit;
  }
  
  $z_pliku_tablica=explode(' ',$z_pliku);
  if (count($z_pliku_tablica)!==2)
  {
   echo 'Błędnie zapisany login i hasło!';
   exit;
  }
  
  $login_zakodowany=$z_pliku_tablica[0];
  $haslo_zakodowane=$z_pliku_tablica[1];
  
  if (!haslo_ok($login, $login_zakodowany) || !haslo_ok($haslo, $haslo_zakodowane))
  echo 'Błędny login lub hasło!';
  else echo 'Jesteś zalogowany';
 ?>
</body>

Chyba nie ma co komentować. Jeżeli zapomniałeś co robi np. funkcja include(), to sobie przypomnij.

Pokazany formularz jest bardzo prosty. Ciekawszy wygląd można uzyskać po zastosowaniu CSS, pokazuje to ćwiczenie 3_2_15_1 w opracowaniu podstaw HTML5