POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Zmienne i stałe

Zacznijmy od tego, że zarówno zmienne jak i stałe przechowują jakąś wartość. Jest to uproszczenie, które możemy przyjąć bez szkody dla jakości tworzonego przez nas kodu. W rzeczywistości należałoby skojarzyć wartość zmiennej z pamięcią komputera i określać poprzez adres, długość danych oraz zawartość miejsca przechowywania. W praktyce będziemy stosować uproszczone rozumienie zmiennej, pamiętając że zajmuje ona pewien obszar pamięci komputera. W kodzie piszemy nazwy zmiennych - tak zwane identyfikatory zmiennych. W PHP obowiązują następujące zasady dotyczące ich pisowni:

 • Mogą mieć dowolną długość.
 • Nazwę zmiennej poprzedza się obowiązkowo znakiem dolara $.
 • Składają się z liter alfabetu łacińskiego (bez poskich "ogonków"), cyfr i tzw. podkreślnika _(Shift + znak minus).
 • Wielkość liter, ma w PHP znaczenie - $zmienna oraz $Zmienna, to dwie różne zmienne, przy czym przyjęte jest stosowanie małych liter.
 • Cyfrę w nazwie powinna poprzedzać przynajmniej jedna litera.

Przykłady zniennych:

 • $moja_zmienna jest zapisem poprawnym, ale moja_zmienna - nie, ponieważ brakuje znaku $, $moja zmienna - źle, ponieważ spacja jest znakiem niedozwolonym;
 • $a, $b, $x, $_x - prawidłowo;
 • $3a - nieprawidłowo, bo nazwa zaczyna się od cyfry;
 • $wartosc - prawidłowo, $wartość - źle bo występują polskie "ogonki";
 • $to_jest_rowniez_prawidlowa_zmienna, tyle, że raczej nie stosuj tak długich nazw.

Zanim nadasz nazwę zmiennej, pomyśl aby:

 • Nie była ona przypadkowa i abstrakcyjna. Niech mówi o tym, co sobą reprezentuje. Jeżeli jest np. wynikiem sumowania jakichś wartości, to nazwij taką zmienną $suma a nie $x, ponieważ $x nic nam nie mówi.
 • Stosuj nazwy krótkie i zwięzłe.
 • Wielkie litery pozostaw dla definiowania stałych.

Aby zrozumieć rolę zmiennych wybiegniemy troszkę do przodu i poznamy intrukcję przypisania, która ma następującą postać:
$a=3; należy odczytać: zmiennej $a została przypisana wartość 3. Jeżeli tę instrukcję zastosujemy w kodzie programu, to począwszy od tej instrukcji, zmienna $a, mówiąc w skrócie, będzie miała wartość 3. Przeanalizujmy następujący fragment kodu:

1) $a=3;
2) $b=4;
3) $c=$a;
4) $a=$b;
5) $b=$c;

Pytanie: jakie wartości są przypisane do zmiennych $a, $b, po wykonaniu piątej instrukcji? Ten prosty przykład należy do klasyki programowania - zamienia wartościami między sobą zmienne $a i $b, tak więc pod koniec zmiennej $a jest przypisana wartość 4, natomiast $b - wartość 3.

Stała, podobnie jak zmienna przechowuje pewną wartość. Przy czym wartość zmiennej można wielokrotnie zmieniać w toku programu, natomiast wartość stałej jest przypisana jednorazowo. Zwyczajowo nazwy stałych piszemy w całości wielkimi literami. Nazw stałych nie poprzedzamy znakiem dolara.

W toku dalszej nauki, wielokrotnie będziemy operować pojęciami zmiennych i stałych, poznasz konkretne przykłady ich zastosowań. Dzisiejsze wprowadzenie w te zagadnienia, miało za zadanie kolejne przybliżenie istoty programowania.

Praca domowa

Opisz w zeszycie, własnymi słowami pojęcia zmiennych i stałych.