POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Pętle do...while

Pętla ta działa podobnie jak pętla while, przy czym instrukcja (lub blok instrukcji jak pokazano poniżej) jest wykonana przynajmniej jeden raz, ponieważ warunek jest sprawdzany po jej wykonaniu a nie, jak w przypadku while, przed wykonaniem instrukcji.

do
{
 instrukcja_1;
 instrukcja_2;
 ...
 instrukcja_n
}
while (warunek);

Ćwiczenie 1_12_3_1. Skrypt wyświetlający kolejne liczby wybrane losowo, do chwili gdy taką liczbą jest 5

Zastosuj jeden plik. Kod PHP realizujący, to zadanie:

<?php
 do
 {
  $liczba_losowa=rand(1,20);
  echo $liczba_losowa;
  if ($liczba_losowa!==5) echo ', ';
 }
 while ($liczba_losowa!==5);
?>

Funkcja wbudowana rand($min,$max) generuje liczbę losową z przedziału $min..$max. W każdym obiegu pętli, najpierw losowana jest liczba i dopiero wtedy sprawdzany jest warunek kontynuacji lub zakończenia pętli.

Ćwiczenie 1_12_3_2. Skrypt wyświetlający wszystkie liczby całkowite od zera do danej liczby

Kod PHP realizujący, to zadanie:

<?php
 $liczba=$_POST['liczba'];
 $licznik=-1;
 do
 {
  $licznik++;
  echo $licznik;
  if ($licznik<$liczba) echo ', ';
 }
 while ($licznik<$liczba);
?>

Ćwiczenie 1_12_3_3. Skrypt wyświetlający trzy liczby losowane bez powtórzeń z przedziału 1..10

Kod PHP realizujący, to zadanie:

<?php
 $a=rand(1,10);
 do $b=rand(1,10);while ($a==$b);
 do $c=rand(1,10);while ($c==$a || $c==$b);
 echo "$a, $b, $c"; 
?> 

Jeżeli zapomniałeś jak przygotować i gdzie zapisywać pliki testowe: