POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Przykłady zastosowania instrukcji if...else

Kilka przykładów zastosowania instrukcji if...else

Ćwiczenie 1_11_2_1

Napisz skrypt, który liczbę wysłaną formularzem oceni jednym z napisów:

 • Liczba z przedziału 0..100
 • Liczba z przedziału 101..200
 • Liczba z przedziału 201..300
 • Liczba z przedziału 301..400
 • Liczba z przedziału 401..500
 • Liczba większa od 500

Zakładamy, że użytkownik poda liczbę całkowitą, nieujemną. Przykład skryptu wykonującego to zadanie:

<?php
 $a=$_POST['pole_1'];
 if ($a>500) echo 'Liczba większa od 500'; 
 else if ($a>400) echo 'Liczba z przedziału 401..500';
 else if ($a>300) echo 'Liczba z przedziału 301..400';
 else if ($a>200) echo 'Liczba z przedziału 201..300';
 else if ($a>100) echo 'Liczba z przedziału 101..200';
 else echo 'Liczba z przedziału 0..100';
?>

Przetestuj działanie skryptu.

Ćwiczenie 1_11_2_2

Napisz skrypt, który wyznaczy największą spośród 3 liczb wysłanych formularzem. Dla uproszczenia zakładamy, że użytkownik wpisze liczbę. Przykładowy skrypt:

<?php
 $a=$_POST['liczba_1'];
 $b=$_POST['liczba_2'];
 $c=$_POST['liczba_3'];
 $max=$a;
 if ($b>$max) $max=$b;
 if ($c>$max) $max=$c;
 echo 'Największa z liczb '.$a.', '.$b.', '.$c.' to liczba '.$max;
?>

Ćwiczenie 1_11_2_3

Napisz skrypt, obliczający pierwiastki trójmianu kwadratowego ax2 + bx + c = 0. Należy sprawdzić, czy użytkownik podał poprawnie współczynniki a, b, c. Formularz oraz skrypt PHP mają się znajdować w jednym pliku. Oto przykładowe rozwiązanie zadania:

<!doctype html>
<html>
 <head>
 <title>Obliczanie pierwiastków trójmianu kwadratowego</title>
 <meta charset="UTF-8" />
 </head>
 <body>
 <?php
  function wsp_value($a,$b,$c)//wartości atrybutu value pól tekstowych formularza 
  {
  if ($a)
  {
   if (!isset($_POST['wsp_a'])) return ''; else return $_POST['wsp_a'];
  }
  else if ($b)
  {
   if (!isset($_POST['wsp_b'])) return ''; else return $_POST['wsp_b'];
  }
  else 
  {
   if (!isset($_POST['wsp_c'])) return ''; else return $_POST['wsp_c'];
  }
  }
 ?>

 <form action="" method="post">
  a <input type="text" name="wsp_a" <?php echo 'value="'.wsp_value(true,false,false).'"';?> />
  b <input type="text" name="wsp_b" <?php echo 'value="'.wsp_value(false,true,false).'"';?> />
  c <input type="text" name="wsp_c" <?php echo 'value="'.wsp_value(false,false,true).'"';?> />
  <input type="submit" name="przycisk" value="Oblicz pierwiastki trójmianu kwadratowego" />
 </form>
 <br />
 Trójmian kwadratowy ax<sup>2</sup> + bx + c = 0
 <?php
  if (isset($_POST['przycisk']))//jeżeli wcisnęliśmy przycisk
  {
  //jeżeli użytkownik wpisał liczby
  if (is_numeric($_POST['wsp_a']) && is_numeric($_POST['wsp_b']) && is_numeric($_POST['wsp_c']))
  {
   $a=$_POST['wsp_a'];//odbieramy pola formularza
   $b=$_POST['wsp_b'];
   $c=$_POST['wsp_c'];
   $delta=$b*$b-4*$a*$c;//to już czysta matematyka
   if ($delta>0)
   {
   $x1=(-$b-sqrt($delta))/2*$a;//sqrt() pierwiastek kwadratowy
   $x2=(-$b+sqrt($delta))/2*$a;
   echo ' posiada dwa pierwiastki x1 = '.$x1.', x2 = '.$x2;
   }
   else if ($delta==0)
   {
   $x=-$b/2*$a;
   echo ' posiada jeden pierwiastek x = '.$x;
   }
   else echo ' nie posiada pierwiastków';
  }
  else echo ' ma błędne współczynniki!';
  }
 ?>
 </body>
</html>

Jeżeli zapomniałeś jak przygotować i gdzie zapisywać pliki testowe: