O zawodzie:

Zawód: Rolnik 613003

Kurs zorganizowany jest na podstawie

Rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04

Prowadzenie produkcji rolniczej

Kurs liczy 585 godzin w tym 290 godzin kształcenia teoretycznego i 295 godzin zajęć praktycznych 

Plan nauczania przedmiotowego

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: język obcy(angielski) w rolnictwie, przepisy ruchu drogowego, prowadzenie działalności rolniczej, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, integrowana ochrona roślin, podstawy rolnictwa technika w rolnictwie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: ochrona środków technicznych stosowanych w rolnictwie, prowadzenie produkcji roślinnej kp, prowadzenie produkcji zwierzęcej kp, ochrona roślin, mechanizacja rolnictwa.

UCZESTNICTWO W KURSIE JEST BEZPŁATNE

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:  

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;  2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

ORGANIZACJA I    FORMA KURSU  KWALIFIKACYJNEGO:
- okres nauczania: 1,5 roku    (3 semestry),
- zajęcia odbywają się systemem zaocznym  dwa razy w miesiącu - sobota, niedziela.
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18    lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.                                                                                                          

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu      

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację                                            

Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych oraz zwierząt gospodarskich.

 

Plan zajęć  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Rolnik semestr II 2023/2024