Uczniowie → Ocenianie zachowania

Ocenianie zachowania uczniów

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
 2. Na początku roku szkolnegoI/II semestru uczeń otrzymuje 200 punktów, co jest równowartością oceny dobrej zachowania. W ciągu danego
 3. semestru uczeń swoim zachowaniem przyczynia się do zwiększania lub zmniejszania liczby punktów wg. określonych kryteriów, a tym samym uzyskanie wyższej lub niższej oceny zachowania wg. skali punktowej:
  • 300 i więcej → wzorowe;
  • 240 - 299 → bardzo dobre;
  • 161 - 239 → dobre
  • 76 - 160 → poprawne;
  • 75 i poniżej → nieodpowiednie.

Ocenę naganną uzyskuje uczeń zgodnie z § 135 ust. 13 pkt 1 – 7.

 1. Ocenę roczną zachowania ustala wychowawca poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z całego roku szkolnego i zamianie jej na ocenę klasyfikacyjną zachowania z zastrzeżeniem §136 ust. 2,3,4
 2. Wpisów do kart uwag dokonują: wychowawca, nauczyciele, psycholog szkolny.
 3. Wychowawca dokonuje wpisu do kart uwag na wniosek pracownika administracji i obsługi.
 4. Uczeń ma prawo do informacji o liczbie przyznanych punktów.
 5. Kryteria uzyskiwania punktów z zachowania pokazują tabele.

Punkty dodatnie

Lp Kryterium oceniania Pkt Termin Uwagi
Stosunek do obowiązków szkolnych
1 100% frekwencji +50 raz na semestr
2 Brak godzin nieusprawiedliwionych +20 raz na semestr
3 Brak spóźnień +10 raz na semestr
4 Sumienne wykonywanie obowiązków dyżurnego +5 raz na semestr
Kultura osobista
5 Wysoka kultura osobista w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami +10 raz na semestr
6 Nienaganny strój, schludny wygląd, brak krzykliwego makijażu +5 raz na semestr
Aktywność
7 Udział ucznia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych
Lauretat/finalista poziomu szkolnego +15 każdorazowo
Lauretat/finalista poziomu międzyszkolnego, powiatowego +20
Lauretat/finalista poziomu wojewódzkiego +30
Lauretat/finalista poziomu krajowego +50
8 Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym:
W szkole +10 każdorazowo
Poza szkołą +20
9 Praca przy szkolnej stronie WWW, kronice szkolnej, +40 raz na semestr
10 Przygotowanie gazetek szkolnych, +10 każdorazowo
11 Uczestnictwo w akademiach i uroczystościach:
W szkole +10 każdorazowo
Poza szkołą +15
12 Aktywna praca w samorządzie klasowym:
Gospodarz +10 raz na semestr
Zastępca +5
Skarbnik +5
Inna funkcja +5
13 Oddawanie krwi +10 raz na semestr
14 Wolontariat +10 każdorazowo
15 Organizacja imprez charytatywnych (np. WOŚP) +10 każdorazowo
16 Inne formy aktywnego udziału w życiu szkoły min +5 max +15 raz na semestr w zależności od zaangażowania ucznia

Punkty ujemne

Lp Kryterium oceniania Pkt Termin
Stosunek do obowiązków szkolnych
1 Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna -2 Za każdą godzinę
2 Spóźnienie na lekcję (powyżej 3 spóźnień) -1 każdorazowo
3 Zaniedbywanie obowiązków dyżurnego -3 każdorazowo
4 Zlekceważenie obowiązków szkolnych (np. zbiorowa ucieczka) do 30 każdorazowo
5 Nie wywiązanie się z zadań dobrowolnie przez ucznia przyjętych -5 każdorazowo
Kultura osobista
6 Wulgarne słownictwo -5 każdorazowo
7 Niestosowny wygląd (wyzywający lub nieestetyczny strój, makijaż, brak stroju galowego podczas ważnych uroczystości szkolnych, nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej) -5 każdorazowo
8 Oszukiwanie i okłamywanie nauczyciela -5 każdorazowo
9 Umieszczanie w Internecie zdjęć bez zgody osób fotografowanych -30 każdorazowo
10 Szykanowanie, obgadywanie, czy pisanie nieprawdy w Internecie -30 każdorazowo
11 Brak kultury osobistej w kontaktach z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły -10 każdorazowo
12 Używanie na lekcji telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego bez zgody nauczyciela (pisanie sms-ów, odbieranie telefonu, słuchanie muzyki) -10 każdorazowo
13 Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych (rozmowa, kłótnia, żucie gumy, jedzenie i picie, przepisywanie zeszytów z innych przedmiotów, odrabianie prac domowych z innych przedmiotów, pisemna korespondencja nie związana z lekcją.. itp.) -5 każdorazowo
14 Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych -10 każdorazowo
15 Fałszowanie podpisu rodziców, nauczycieli oraz dokumentacji szkolnych -50 każdorazowo
16 Kradzież -50 każdorazowo
17 Niszczenie mienia szkolnego lub innego -30 każdorazowo
18 Palenie papierosów na terenie szkoły (dotyczy również wycieczek szkolnych) -10 każdorazowo
19 Przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (dotyczy również wycieczek szkolnych) -50 każdorazowo
20 Przynoszenie, rozprowadzanie oraz zażywanie alkoholu lub środków odurzających na terenie szkoły (dotyczy również wycieczek szkolnych) -50 każdorazowo
21 Bójki i pobicia -50 każdorazowo
22 Przemoc psychiczna -50 każdorazowo
23 Wnoszenie kurtek na lekcję -5 każdorazowo
24 Brak zmienionego obuwia -5 każdorazowo
25 Zachowanie zagrażające życiu lub zdrowiu -30 każdorazowo
26 Zachowanie odbiegające od ogólnie przyjętych norm (dotyczy również wycieczek szkolnych) -10 każdorazowo
27 Złe zachowanie na wycieczkach szkolnych do -20 każdorazowo