Uczniowie → Duplikaty legitymacji i świadectw

Duplikaty legitymacji i świadectw

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz.624 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o płacie skarbowej (tj.Dz.U. 2012 r. poz. 1282)

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału legitymacji szkolnej pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury do pobrania w Sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. zł 9 /słownie zł: dziewięć/
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 1. Duplikat świadectwa wydaje się tylko w przypadku zagubienia lub zniszczenia.
 2. W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
  • - rodzaju świadectwa (dojrzałości/ukończenia)
  • - roku ukończenia szkoły / zdania egzaminu dojrzałości

Załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie lub na dole strony są zamieszczone linki do pobrania dokumentów

 1. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. zł 26 /słownie zł: dwadzieścia sześć/
 3. Termin wykonania duplikatu do 14 dni jeżeli przedstawiony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.

- 2 -

 1. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
 2. Duplikat zawiera:
  • - wyraz „Duplikat” – w prawym górnym rogu strony pierwszej,
  • - dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
  • - dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
  • - pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
  • - datę wystawienia duplikatu,
  • - pieczęć urzędową,
  • - podpis dyrektora szkoły.

Duplikat świadectwa ukończenia lub dojrzałości nie zawiera fotografii.

 1. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo ta którą posiada jest niewystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
 2. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
 3. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po okazaniu dokumentu tożsamości i potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 4. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

III. Sposób wnoszenia opłat.

BS Krasnystaw nr konta 21 8200 0008 2001 0012 5022 0017

Odbiorca wpłaty: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie

W tytule wpłaty należy wpisać „duplikat legitymacji” lub „duplikat świadectwa”.

Niniejszą procedurę wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Nr 3 z dnia 30 stycznia 2013 r.

Rozporządzenie Pobierz

Załącznik 1 Pobierz

Załącznik 2 Pobierz