POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Typy daty i czasu

Każdy z pokazanych typów, pozwala na wpisanie danych w formie lczbowej lub łańcucha znaków. Typ TIMESTAMP, posiada właściwość automatycznego uzupełnienia o wartość aktualnej daty i czasu w przypadku, jeżeli pole pozostawimy puste.


Tabela 3_5_2_1. Typy daty i czasu
Typ Zakres Opis
DATE 1000-01-01 do 9999-12-31 Data wyświetlana w formacie RRRR-MM-DD. Punktem odniesienia jest 1 stycznia 1000 roku
TIME -838:59:59 do 838:59:59 Czas w formacie GG:MM:SS. Jak widzimy zakres jak na razie mocno za szeroki jak na realne potrzeby...
DATETIME 1000-01-01 00:00:00 do 9999-12-31 23:59:59 Połączenie daty i czasu wyświetlane w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Jak widzimy zakres czasu jest zgodny z czasem rzeczywistym
TIMESTAMP[(M)] 1970-01-01 do roku 2037 Typ szczególnie przydatny do śledzenia transakcji. Format wyświetlania zależy od parametru M, górny zakres zależy od systemu operacyjnego
YEAR[2 | 4)] 70-69 (1970-2069) lub 1901-2155 Rok pokazywany w formie dwu- lub czterocyfrowej, przy czym formy mają różne zakresy lat.


Tabela 3_5_2_2. Formaty wyświetlania wartości typu TIMESTAMP
Typ Format wyświetlania
TIMESTAMP RRRRMMDDGGMMSS
TIMESTAMP(14) RRRRMMDDGGMMSS
TIMESTAMP(12) RRMMDDGGMMSS
TIMESTAMP(10) RRMMDDGGMM
TIMESTAMP(8) RRRRMMDD
TIMESTAMP(6) RRMMDD
TIMESTAMP(4) RRMM
TIMESTAMP(2) RR